کاهش پینگ

آموزش کانکشن MAGIC LIGHT برای اندروید

در نظر داشته باشید گیم اسیست کانکشن اختصاصی برای اندروید دارد، بهتر از آن استفاده کنید و در صورت نیاز از کانکشن MAGIC LIGHT استفاده کنید جهت ورد به آموزش…